Menu
 • Telefon +48 426581207

 • Komórka +48 606423379

 • E-mail e.kociuba@marea.pl

Doradztwo ADR

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r., (tekst jednolity Dz.U. 2018 r, poz. 169).

Zgodnie z art. 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych obowiązany jest do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązek ten dotyczy uczestników przewozu, którzy co najmniej raz w roku dokonują przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej.

Kto powinien posiadać Doradcę DGSA ?

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz na podstawie wymagań przepisów międzynarodowej umowy ADR: „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.” (ADR 1.8.3.1.)

Obowiązek posiadania doradcy leży nie tylko na przewoźniku, ale na każdej firmie będącej częścią łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych. Każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych obowiązany jest do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązek ten dotyczy uczestników przewozu, którzy co najmniej raz w roku dokonują przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej.

Kara za brak w firmie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych wynosi 5000 zł.

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r., (tekst jednolity Dz.U. 2018 r, poz. 169).

Proponujemy Państwu:

 • współpracę na podstawie umowy
 • rozliczenia miesięczne – faktury VAT
 • dostępne i niewygórowane ceny z możliwością negocjacji
 • obsługę przez wykwalifikowanego doradcę ADR z aktualnymi uprawnieniami

Prosimy byście Państwo pamiętali, że każda firma, która zajmuje się:

 • transportem drogowym materiałów niebezpiecznych (w ilościach wymagających oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi ADR),
 • załadunkiem / rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • pakowaniem towarów niebezpiecznych,
 • napełnianiem cystern towarami niebezpiecznymi,

ma obowiązek wyznaczyć doradcę DGSA (ADR).

Doradca DGSA

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych w Art. 15 określa, że „uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.”

Oferujemy doradztwo dla producentów, przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem, dystrybutorów, dla przedsiębiorstw wykonujących załadunek czy rozładunek towarów niebezpiecznych oraz dla przewoźników, w zakresie między innymi:

 • śledzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzania przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych np. wprowadzanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych, sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych czy wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • doboru opakowania,
 • przygotowywania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa tzw. szkolenia stanowiskowe,
 • przygotowania planu ochrony

Sprawozdania roczne

Zgodnie z Ustawą z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych   art. 16 oraz art. 40 – każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia raportu rocznego ze swojej działalności, jeżeli przewozi, ładuje lub rozładowuje towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej. Sprawozdanie sporządzić powinien wyznaczony w firmie doradca ds. bezpieczeństwa drogowego towarów niebezpiecznych (Doradca ADR)