Menu
  • Telefon +48 426581207

  • Komórka +48 606423379

  • E-mail e.kociuba@marea.pl

Karty charakterystyki

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie

  • klasyfikacji, oznakowania i pakowania CLP

  • sporządzenia i aktualizacji Kart Charakterystyki (SDS)

  • opracowanie Kart Charakterystyki dla mieszanin na podstawie receptury

  • tłumaczenia na język polski na podstawie oryginalnych Kart Charakterystyki producenta

  • aktualizacja Kart Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP), Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830  

  • opracowanie klasyfikacji, oznakowania opakowań/etykiety i pakowania dla substancji i mieszanin zgodnej z CLP